Zásady ochrany súkromia spotrebiteľov: zásady spracovania osobných údajov zákazníkov spoločnosťou MA-RY s.r.o.

Vážený zákazník,

radi by sme vás informovali, že na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation) vydala spoločnosť MA-RY s.r.o. nové Zásady ochrany súkromia spotrebiteľov. (Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa čl. 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)

Spoločnosť MA-RY s.r.o. si kladie za cieľ chrániť vaše súkromie. Chceme, aby ste si mohli byť úplne istí, že s vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov. Radi by sme vás preto informovali o skutočnostiach týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov našou spoločnosťou:

Prečo vaše osobné údaje spracúvame?

 

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely

 

 1. Primárne budeme vaše osobné údaje spracovávať za účelom uzatvorenia zmlúv.
 2. Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom priameho marketingu, príp. zasielania newslettera (ak nevyjadríte svoj nesúhlas s týmto účelom spracovania). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
 3. Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom ich uvedenia v telefónnom zozname. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) a naše právne povinnosti stanovené § 56 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
 4. Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia našich daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
 5. Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
 6. Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom prípadnej ochrany našich práv v správnom, civilnom alebo trestnom konaní (ak by ste napr. neplnili svoje povinnosti alebo sa naopak domnievali, že MA-RY neplní svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v možnosti ochrany našich práv.
 7. Vaše osobné údaje budeme spracovávať na účely vrátenia prípadného bezdôvodného obohatenia (preplatkov alebo zariadenia, ktoré ste nám po ukončení zmluvy zaslali napriek tomu, že ste boli jeho vlastníkom). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je splnenie našej právnej povinnosti ustanovené § 2991 zákonom č. 89/2012, občianskym zákonníkom (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
 8. Vaše osobné údaje budeme s vaším súhlasom v obmedzenom rozsahu spracovávať na oslovenie (priameho marketingu) aj po ukončení zmluvy. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
 9. Pred uzatvorením zmluvy budeme vaše údaje spracovávať za účelom vykonávania tzv. kreditnej kontroly. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v ochrane našich investícií.
 10. Vaše osobné údaje budeme na štatistické účely kombinovať s údajmi ostatných zákazníkov, aby sme vytvorili sumarizované správy, ktoré nám pomáhajú optimalizovať naše služby a programovú ponuku. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracovanie (čl. 5 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
 11. Vaše osobné údaje budeme spracovávať na účely odporúčania a nahrávania v médiách, ktorý by sa vám mohol páčiť, a to ak sa rozhodnete u služby televízie aktivovať osobné odporúčania. Osobné odporúčania sa môžu týkať TV programov, VOD a aplikácií. Neposkytujeme však osobné odporúčania vzťahujúce sa k obsahu pre dospelých. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
 12. Vaše údaje budeme spracovávať aj za účelom vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v možnosti preukázať súlad s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

Aké vaše osobné údaje budeme spracovávať?

 

Na účel uvedený pod písm. a) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, číslo OP/číslo pasu, IČO, DIČ, pohlavie, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, číslo bankového účtu, údaje o telefónnych službách ((vaše telefónne číslo, telefónne čísla, na ktoré ste volali alebo posielali správy, čas a trvanie hovoru, e-mail, právny titul zastúpenie).

 

Na účel uvedený pod písm. b) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, informácie o odoberaných službách.

 

Na účel uvedený pod písm. c) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo.

 

Na účel uvedený pod písm. d) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

daňové doklady.

 

Na účel uvedený pod písm. e) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

účtovné doklady a záznamy.

 

Na účel uvedený pod písm. f) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, číslo OP/číslo pasu, IČO, DIČ, číslo bankového účtu, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, informácie o vykonaných platbách, informácie o osobe zastupujúcej vás pri podpise zmluvy (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo OP alebo pasu, telefónne číslo, e-mail, právny titul zastúpenia).

 

Na účel uvedený pod písm. g) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ, informácie o vašom zariadení, informácie o vykonaných platbách, číslo klientskeho účtu.

 

Na účel uvedený pod písm. h) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

meno a priezvisko, titul, informácia o službách, ktoré sme vám doteraz poskytovali, e-mail, telefónne číslo.

 

Na účel uvedený pod písm. i) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

meno a priezvisko, číslo OP/číslo pasu, dátum narodenia, adresa.

 

Na účel uvedený pod písm. j) používame iba údaje, ktoré už spracovávame na základe niektorého z vyššie uvedených dôvodov.

 

 

Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať?

 

Na účel uvedený pod písm. a), c) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu. Ak však s nami začnete konať o uzavretí zmluvy, ale k uzavretiu zmluvy nakoniec nedôjde, uvedené údaje vymažeme do troch mesiacov odo dňa, ako ukončíme rokovania o uzavretí zmluvy.

 

Na účel uvedený pod písm. b) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo do doby, než vyjadríte nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení alebo podáte námietku proti tomuto spôsobu spracúvania osobných údajov.

 

Daňové doklady, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. d), budeme spracovávať podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok), po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

 

Účtovné doklady a účtovné záznamy, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. e), budeme spracovávať podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

 

Na účel uvedený pod písm. f, q) budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi občianskym zákonníkom, a po dobu 5 rokov, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi obchodným zákonníkom.

 

Na účel uvedený pod písm. g) budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

 

Na účel uvedený pod písm. h) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu, na ktorú udelíte súhlas, teda po dobu 3 rokov, príp. do doby, než svoj súhlas odvoláte alebo požiadate o výmaz osobných údajov (pozri nižšie).

 

Záznam o vykonanej kreditnej kontrole (účel uvedený pod písm. i)) uchovávame po dobu 90 dní od dátumu jej vykonania.

 

Na účel uvedený pod písm. k) a l) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu, na ktorú udelíte súhlas, teda dobu, po ktorú budete mať aktivované osobné odporúčanie, alebo po dobu, po ktorú budete mať zariadenie aktivované v rámci domácej siete.

 

Nad svojimi osobnými údajmi budete mať stále kontrolu

 

Máte právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Máte zároveň právo

 • požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame,
 • na prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracovávame,
 • na opravu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame,
 • aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov,
 • podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely obrany v prípade podania žaloby podľa antidiskriminačného zákona,
 • právo na prenosnosť vašich osobných údajov, ktoré spracovávame.

 

Všetky vyššie uvedené práva máte možnosť uplatniť prostredníctvom tel. kontaktu 0950 747 137 alebo mailom na info@maryland.sk.